Welcome

Pożyczki dla firm – co warto wiedzieć?

Brak pieniędzy nie musi równać się z upadkiem przedsiębiorstwa. W tym wypadku banki mogą zaoferować pomoc. Co warto wiedzieć o pożyczkach dla firm? Podczas prowadzenia własnej działalności, zwykle koncentrujemy się na rozwijaniu i maksymalizowaniu zysków. W tym celu niezbędne jest posiadanie odpowiedniej sumy pieniędzy.

Niewiele firm stać na rozwój bez pobierania dodatkowych zasobów. W rezultacie rola pożyczek dla firm https://www.pfp.com.pl/pozyczki/wojewodztwo/opolskie/rodzaj/start wzrasta z każdym rokiem. Na rynku istnieje wiele form finansowania dla małych i średnich i dużych firm. Różnorodność usług finansowych zwiększyła popyt na usługi kredytowe w ostatnich latach. 

 

Czy podczas wyboru pożyczki warto skorzystać z pomocy specjalisty?

Chcąc wziąć kredyt należy odpowiednio się przygotować. Przedsiębiorca może samodzielnie przeglądać oferty bankowe na rynku lub skorzystać z profesjonalnych porad finansowych lub bankowych. Każda z tych form ma swoje zalety i wady. Samodzielne rozpatrzenie wszystkich dostępnych ofert często zajmuje dużo czasu, którym przedsiębiorcy nie zawsze dysponują. Czasami lepiej oddać poszukiwanie najlepszej oferty w ręce wykwalifikowanych osób, a zaoszczędzony w ten sposób czas można wykorzystać w celu dalszego rozwijania działalności firmy. Korzystanie z usług konsultantów finansowych lub bankowych wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami. W większości przypadków warto jednak poświęcić te pieniądze. Doradca finansowy zadba o wybór najlepszej i najtańszej oferty na rynku, opracuje z odpowiednio zestaw niezbędnych dokumentów dla banku i wynegocjuje najlepsze możliwe oprocentowanie. 

Właściciel przedsiębiorstwa działającego przez co najmniej 12 miesięcy, może skorzystać z pożyczki korporacyjnej w wysokości do 600 000 PLN na dowolnie wybrany cel. W takim przypadku wymagana jest uproszczona dokumentacja finansowa. Niezbędne będą raporty PIT za ostatni rok, a także zaświadczenia z urzędu ubezpieczeń społecznych i urzędu skarbowego, aby nie zalegać ze składkami i podatkami. Okres spłaty takiej pożyczki dla firm może wynosić do 10 lat. Oferty są niezwykle różnorodne. W związku z tym warto skorzystać z usług specjalistów, którzy pomogą ubiegać się o fundusze z banku na korzystnych warunkach. 

 

Jakiego zabezpieczenia może wymagać bank?

Pożyczki dla firm https://www.pfp.com.pl/pozyczki/wojewodztwo/lodzkie/rodzaj/przedsiebiorcow udzielane przez bank muszą zostać odpowiednio zabezpieczone. Spłatę kredytu można zabezpieczyć w różnych formach. Każda z nich posiada cechy, które zwiększają lub zmniejszają korzyści dla potrzeb banku. Spójrzmy na dwa zestawy zabezpieczeń, których bank może zażądać od przedsiębiorców ubiegających się o kredyt.

  1. Świadczenia rzeczowe, w tym: Hipoteka – obciąża majątek dłużnika prawem dochodzenia roszczenia poprzez wpis do księgi wieczystej. W tej sytuacji bank ma prawo jako pierwszy dochodzić swoich praw nawet po zmianie właściciela.

Zobowiązania złożone – można je ustalić na majątku ruchomym przedsiębiorcy. Zastaw rejestrowy różni się od ogólnej umowy zastawu tym, że przedsiębiorca może zachować zastawiony przedmiot, co jest niedopuszczalne w przypadku zastawu ogólnego.

Zastaw na prawach – dotyczy praw zbywalnych, np. papierów wartościowych, akcji spółek. 

Depozyt – deponent zapewnia bankowi zabezpieczenie w postaci gotówki, książeczek oszczędnościowych i bonów lub innych kosztowności lub instrumentów pieniężnych.

Blokowanie środków na rachunku bankowym – oddzielenie środków na rachunku bankowym lub depozytów powierzonych bankowi przedsiębiorcy lub poręczyciela i udostępnionych pożyczkodawcy w momencie powstania zaległych wpłat. 

Przeniesienie własności jako zabezpieczenie – upoważnia bank do przeniesienia ruchomości (np. maszyn, środków transportu) na pokrycie niespłaconych rat. 

  1. Gwarancje osobiste, w tym:

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa – bank lub ubezpieczyciel pozostają zobowiązani do wypłaty pożyczkodawcy kwoty odpowiadającej kwocie niespłaconych rat kredytu, należnych odsetek i kosztów proceduralnych, jeżeli przedsiębiorca nie wypełnia swoich zobowiązań wobec banku wierzyciela. 

Gwarancja pożyczki wekslowej, która zobowiązuje poręczyciela do spłaty pożyczki określonej w terminach płatności w takiej samej wysokości, jak wystawca pożyczki wekslowej,

Gwarancja cywilna – poręczyciel zobowiązuje się do spłaty pożyczki, jeżeli pożyczkobiorca nie wywiązuje się z płatności. 

 

Na co zwracać szczególną uwagę podpisując umowę dotyczącą pożyczek dla firm?

W Polsce finansowanie przedsiębiorstw jest opisane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. dotyczącej bankowości. Istnieje kompendium ze znajomością rodzajów kredytów bankowych i wymogami dotyczącymi dokumentacji kredytowej. Artykuł 69 tej ustawy dotyczy elementów umowy pożyczki, którym należy się przyjrzeć podczas podpisywania tego dokumentu. Między innymi są to:

– Wyznaczenie umawiających się stron,
– Kwota pożyczki i waluta, cel, na jaki pożyczka została udzielona,
– Zasady i terminy spłaty kredytu,
– Wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,
– Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
– Uprawnienia banku w zakresie kontroli wykorzystania i spłaty kredytu,
-Warunki na jakich może nastąpić rozwiązanie umowy.