Welcome

Transkrypcje z rozpraw jako forma usprawniania systemu sądowego

Wykorzystywanie protokołu pisemnego w trakcie przebiegu rozpraw sądowych nie zawsze dawało pożądane rezultaty. Często dochodziło bowiem do pomijania istotnych części wypowiedzi, co w rezultacie skutkowało nieprawidłowym przedstawieniem sprawy. Wraz z dniem 1 lipca 2010 roku sytuacja ta uległa zmianie. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 roku dotycząca zmian w Kodeksie Postępowania Cywilnego wprowadziła obowiązkowe protokoły cyfrowe. Miały one na celu rejestrację obrazu oraz dźwięku z przebiegu całej rozprawy. Ponadto by ten proces jeszcze bardziej usprawnić wprowadzono tzw. transkrypcje sądowe, czyli przekształcenie otrzymanego nagrania do formy pisemnej. Forma ta jest idealna dla prawników, pozwala im bowiem oszczędzić czas i skupić się na najważniejszych momentach danej sprawy.

Protokół elektroniczny z przebiegu rozprawy

Po wprowadzeniu w życie nowej ustawy wszystkie sądy zostały wyposażone w sprzęt oraz odpowiednie oprogramowanie do nagrywania. Można było nagrywać zarówno obraz z dźwiękiem, jak i sam dźwięk. Taka forma pozwalała na wyłapanie wszystkich spontanicznych zdań oraz słów wypowiadanych w trakcie rozprawy. Dzięki niej można było również doszukać się dodatkowych dźwięków, jak trzaskanie drzwiami czy opuszczenie sali rozpraw.  Ważnym aspektem jest, że ten rodzaj obowiązku ciąży jedynie w przypadku przeprowadzania spraw cywilnych oraz w sprawach o wykroczenia. Nie dotyczy to jednak posiedzeń karnych. Jednak odsłuchanie całych nagrań wraz z wyłapaniem istotnych fragmentów i przygotowaniem się do kolejnej rozprawy przez adwokatów było niezwykle pracochłonne. Pojawił się więc pomysł na transkrypcje sądowe, wykonywane przez profesjonalnych transkrybentów https://transkrypcje24.waw.pl/.

Transkrypcje sądowe i efektywniejsza praca adwokatów

Protokoły elektroniczne oraz transkrypcje sądowe zaczęły więc tworzyć spójną całość. Uzupełniały się wzajemnie, pozwalały na efektywniejszą i sprawniejszą pracę adwokatów oraz sądów, którzy nie spędzali już wielu godzin na przesłuchiwaniu nagrania i przygotowywaniu niezbędnych notatek. Wszystko mogli szybko i bez wysiłku znaleźć w przygotowanych formach pisemnych. Oczywiście transkrypcja wykonywana jest jedynie wtedy, gdy wymaga tego sytuacja. Wykonuje się ją na specjalny wniosek o sporządzenie transkrypcji do prezesa sądu. W piśmie powinny znaleźć się takie informacje jak termin wykonania transkrypcji, jego cel oraz fragment, który ma zostać przełożony na formę pisemną. Transkrypcje sądowe są oczywiście opatrzone odpowiednią klauzulą poufności, a oprócz zawarcia w nich szczegółowego zapisu wszystkich rozmów odbywających się na sali rozpraw, opatrzone są dźwiękami dodatkowymi oraz znacznikami czasowymi, dzięki czemu ułatwione jest znalezienie danego fragmentu tekstu w nagraniu.

Transkrypcje sądowe wykonywane są w szczególnych przypadkach. Może to mieć miejsce, gdy niezwykle istotne dla przebiegu sprawy są zeznania konkretnego świadka, albo gdy sprawa zostanie przekazana do dalszego rozpoznania sądu. Transkrypcje razem z protokołem cyfrowym przechowywane są w aktach sprawy. Wcześniej się je zatwierdza i drukuje. Dodatkowo powinna zostać ona umieszczona w systemie repertoryjno-biurowym sądu, który zajmował się daną sprawą.

Zasady sporządzania transkrypcji sądowych

Gotowa transkrypcja to przejrzysty i niezwykle czytelny zapis przebiegu rozprawy. Z tego względu, że transkrypcje sądowe wykonywane są przez wykwalifikowane do tego osoby, ryzyko popełnienia błędu jest niewielkie. Dzięki pisemnej formie możliwe jest zrozumienie nawet najbardziej niewyraźnych fragmentów rozmów. Adwokaci, pracując na takich dokumentach, mają możliwość szybkiego wyszukania interesującego ich fragmentu tekstu i sporządzenie odpowiednich notatek czy wysnucie wniosków. Zadaniem transkrybenta jest również perfekcyjne oddanie przekazu oraz kontekstu danej wypowiedzi. Transkrypcja musi zostać przeprowadzona stricte według tego, co zostało nagrane. Nie ma możliwości stosowania poprawek czy synonimów.

Oprócz udostępniania transkrypcji na nośniku papierowych, w formie drukowanej, możliwe są również dwie inne kanały udostępniania. Pierwszy z nich umożliwia udostępnianie za pomocą nośnika elektronicznego, na którym umieszczane jest nagranie audio, transkrypcja, adnotacje publiczne oraz program pozwalający na swobodne operowanie plikami. Dzięki temu ważne informacje w bezinwazyjny sposób przekazać można zarówno sędziom jak i stronom postępowania. Drugim sposobem jest udostępnienie transkrypcji przy użyciu portalu. Zamieszcza się ją w systemie repertoryjno-biurowym w formie dokumentu. Pozwala to na swobodny dostęp do dokumentów w krótkim czasie zweryfikowanym wcześniej użytkownikom. Wspomaga również pracę sądów oraz zwiększa dostępność do akt.

Transkrypcje sądowe związane są z pewnymi zasadami. Treść wypowiedzi każdej poszczególnej osoby musi być oznaczona i odpowiednio opisana. Treści niezrozumiałe mają również własne symbole, tak samo dźwięki dochodzące z sali czy odgłosy wydawane przez ludzi (płacz, śmiech). Wyrazy lub całe zdania, których transkryptor nie jest w stanie zrozumieć zapisuje się w takich sposób, w jaki zostały usłyszane. A te o nieznanej pisowni zapisuje się fonetycznie.